*

Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino với 1 nhóm cacboxyl) chức năng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản bội ứng không còn với những chất trong X buộc phải dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là

A. 15,1 gam.

B. 16,1 gam.

C. 17,1 gam.

D. 18,1 gam.

Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit


*

Đáp án C.

*


Cho m gam tất cả hổn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ đựng 1 team amino và 1 đội cacboxyl) tác dụng với 110 ml dung dịch HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản nghịch ứng không còn với các chất vào X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là A. 15,1 gam B. 16,1 gam C. 17,1 gam D. 18,1 gam

Cho m gam tất cả hổn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 đội amino cùng 1 team cacboxyl) công dụng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được dung dịch X. Để phản ứng không còn với những chất trong X bắt buộc dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Cực hiếm của m là 

A. 15,1 gam

B. 16,1 gam

C. 17,1 gam

D. 18,1 gam


Cho m gam hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ chứa 1 team amino cùng 1 nhóm cacboxyl) tính năng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản bội ứng hết với những chất trong X phải dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là A. 15,1 gam. B. 16,1 gam. C. 17,1 gam. D. 18,1 gam.

Cho m gam các thành phần hỗn hợp 2 amino axit (trong phân tử chỉ đựng 1 đội amino với 1 nhóm cacboxyl) chức năng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được hỗn hợp X. Để phản ứng không còn với những chất trong X đề xuất dùng 200 gam hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Quý giá của m là

A. 15,1 gam.

B. 16,1 gam.

C. 17,1 gam.

D. 18,1 gam.


Cho m gam tất cả hổn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa một tổ –COOH và một đội nhóm –NH2) tính năng với 100 ml hỗn hợp HCl 2M được dung dịch X. Để bội nghịch ứng vừa không còn với những chất trong X cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37 gam chất rắn khan. Giá trị m là A. 17,83 B. 13,87. C. 19,80 D. 17,47.

Cho m gam tất cả hổn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ chứa một đội nhóm –COOH và một đội nhóm –NH2) chức năng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để làm phản ứng vừa không còn với những chất vào X đề xuất dùng 200 gam dung dịch NaOH 8,4% được dung dịch Y. Cô cạn Y được 34,37 gam hóa học rắn khan. Quý hiếm m là

A. 17,83

B. 13,87.

C. 19,80

D. 17,47.


Cho 14,19 gam láo lếu hợp tất cả 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch đựng 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam hóa học rắn khan Y. Tổng hợp Y trong hỗn hợp HCl dư, nhận được dung dịch đựng m gam muối. Cực hiếm của m là: A. 35,39. B. 37,215 C. 19,665 D. 39,04

Cho 14,19 gam lếu láo hợp tất cả 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một tổ cacboxyl và một đội amino) vào dung dịch cất 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi các phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl dư, nhận được dung dịch cất m gam muối. Quý giá của m là:

A. 35,39.

B. 37,215

C. 19,665

D. 39,04


Cho 14,19 gam láo lếu hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một tổ cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch cất 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam hóa học rắn khan Y. Tổ hợp Y trong dung dịch HCl dư, nhận được dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là A. 39,04. B. 35,39. C. 37,215. D. 19,665.

Cho 14,19 gam láo lếu hợp tất cả 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một đội cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch cất 0,05 mol axit oxalic, thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 300 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa hợp Y trong dung dịch HCl dư, nhận được dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 39,04.

B. 35,39.

C. 37,215.

D. 19,665.

Xem thêm: Stt Chúc Mừng Sinh Nhật Con Trai 2 Tuổi Hay Nhất, (Bạn Đang Cần) Lời Chúc Sinh Nhật 2 Tuổi Hay Nhất


Cho 14,19 gam lếu hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, sau khoản thời gian các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Tổng hợp Y trong hỗn hợp HCl dư, nhận được dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là A. 35,39. B. 37,215. C. 19,665. D. 39,04.

Cho 14,19 gam láo lếu hợp tất cả 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một đội amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau thời điểm các phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong hỗn hợp HCl dư, nhận được dung dịch cất m gam muối. Cực hiếm của m là

A. 35,39.

B. 37,215.

C. 19,665.

D. 39,04.


Cho 14,19 gam lếu láo hợp có 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một nhóm cacboxyl và một tổ amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam hóa học rắn khan Y. Tổ hợp Y trong hỗn hợp HCl dư, nhận được dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là A. 19,665 B. 35,39 C. 37,215 D. 39,04

Cho 14,19 gam lếu hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một đội nhóm cacboxyl và một đội nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300 ml dung dịch NaOH 1M vào hỗn hợp X, sau thời điểm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Hài hòa Y trong hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 19,665

B. 35,39

C. 37,215

D. 39,04


Cho 9,36 gam láo lếu hợp có 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một đội nhóm cacboxyl và một nhóm amino) vào dung dịch chứa 0,1 mol axit malonic, thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 400 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau làm phản ứng thu được 36,76 gam chất rắn khan Y. Hòa tan Y trong hỗn hợp HCl dư, thu được dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là A. 13,01. B. 42,81. C. 39,16. D. 46,46.

Cho 9,36 gam lếu láo hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa một tổ cacboxyl và một đội amino) vào dung dịch chứa 0,1 mol axit malonic, thu được hỗn hợp X. Thêm tiếp 400 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch sau bội nghịch ứng chiếm được 36,76 gam chất rắn khan Y. Tổng hợp Y trong dung dịch HCl dư, nhận được dung dịch chứa m gam muối. Quý giá của m là

A. 13,01.

B. 42,81.

C. 39,16.

D. 46,46.


Cho 14,19 gam láo hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa 1 team NH2 với 1 nhóm COOH) vào dung dịch đựng 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300ml hỗn hợp NaOH 1M vào X sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 26,19 gam chất rắn khan Y. Phối hợp Y trong dung dịch HCl dư thu được dung dịch đựng m gam muối. Giá trị của m là A. 35,39 B. 37,215 C. 19,665 D. 39,04

Cho 14,19 gam hỗn hợp gồm 3 amino axit (phân tử chỉ chứa 1 team NH2 với 1 nhóm COOH) vào dung dịch chứa 0,05 mol axit oxalic, thu được dung dịch X. Thêm tiếp 300ml hỗn hợp NaOH 1M vào X sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được 26,19 gam hóa học rắn khan Y. Hòa tan Y trong hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch cất m gam muối. Quý hiếm của m là